Del credere

wrz 20, 2017 przez

Del credere, poręka gwarantująca dotrzymanie warunków zapłaty przez osobę trzecią. Najczęściej d.c. daje właścicielowi towaru komisant (komis) lub agent, gwarantując wpływ należności za towary sprzedane za jego pośrednictwem. Z tytułu d.c. komisant otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie, tzw. prowizję d.c. W razie niewywiązywania się przez nabywcę z zobowiązań kontraktowych, dający d.c. zobowiązany jest wyrównać właścicielowi towaru ustaloną część poniesionych przez niego strat. W razie braku d.c. całkowite ryzyko związane ze sprzedażą ponosi właściciel towaru.

Podobne

Tagi