Grupy społeczne

wrz 20, 2017 przez

Grupy społeczne, w socjologii grupę stanowi pewna liczba osób (minimum trzy) połączona więzią wewnętrzną i wytwarzająca poczucie wspólności, której najprostszym wyrazem jest określanie się jako „my”. Dwójka lub para nie jest jeszcze grupą, brak w niej bowiem elementu podstawowego, jakim jest stosunek jednostki do tego, co się dzieje między pozostałymi członkami grupy. Jednostka włączona jest do grupy przez stosunki z innymi jednostkami należącymi do grupy, przede wszystkim zaś przez własny stosunek do całej grupy. W socjologii wyróżnia się wiele kategorii g.s.: pierwotne, tzn. połączone tylko więzią stosunków bezpośrednich i osobistych, oraz wtórne połączone przede wszystkim więzią stosunków rzeczowych, pośrednich i zinstytucjonalizowanych formalnie, grupy małe, w których członkowie stykają się osobiście, średnie i wielkie, liczące nawet setki milionów członków. Grupy małe. pierwotne, mają zasadniczy wpływ na tworzenie się typów osobowości ludzkich. Do grup wielkich i sformalizowanych jednostka należy zawsze przez uczestniczenie w grupach małych i pierwotnych. Oba te typy grup wywierają zasadniczy wpływ na postawy, przekonania, zachowania i wartości ich członków. W nowoczesnych społeczeństwach wzrasta rola grup celowych, zorganizowanych formalnie, tworzonych ze względów ekonomicznych, politycznych, socjalnych i kulturalnych, których celem jest zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb jednostek w cywilizacji technicznej. W przezwyciężaniu jednak ujemnych skutków tej cywilizacji rola grup małych i grup pierwotnych pozostaje nie zmieniona. Socjologowie przypisują także dużą wagę do funkcjonowania grup lokalnych, zwanych niekiedy społecznościami lokalnymi, tworzących się w miejscu zamieszkania, takich jak społeczności wioskowe, osiedlowe, małomiasteczkowe, dzielnicowe itp. Wywierają one duży wpływ na postępowanie swoich członków i sprawują nieformalną, czasami bardzo efektywną kontrolę obyczajów i zachowania swoich członków. Rozpad tych grup jest uważany za przyczynę wzrostu zjawisk dezorganizacji i wykolejania, przestępczości, alkoholizmu itp. W zakładach pracy tworzą się grupy formalne i nieformalne, które w dużym stopniu wpływają na zachowania się pracowników, wydajność i efektywność pracy, jakość produkcji itp. Do grup formalnych należy np. brygada oraz inne rodzaje grup organizowane przez kierownictwo zakładu, do nieformalnych — grupy koleżeńskie i przyjacielskie. Te ostatnie kształtują opinie, wyznaczają rytm i intensywność pracy oraz kształtują postawy personelu wobec kierownictwa zakładu. Zob. też: społeczność wiejska (wioskowa).

Podobne

Tagi