Zakładu pracy załoga

wrz 22, 2017 przez

Zakładu pracy załoga; 1. W szerszym ujęciu — ogół zatrudnionych W danym zakładzie bez względu na pozycję zajmowaną w organizacyjnej strukturze zakładu i posiadane indywidualne bądź społeczne cechy; 2. w węższym znaczeniu — ta część zatrudnionych pracowników, która w obrębie funkcjonalnego podziału pracy stanowi wykonawczy personel zakładu, a więc ci spośród zatrudnionych, którzy nie wchodzą w skład zarządu zakładu lub przedsiębiorstwa; oznacza to niesłuszny z socjologicznego punktu widzenia podział pracowników zakładu na dwie zasadnicze zbiorowości: załogę i kierownictwo. W socjalistycznej gospodarce, w której istnieją różne formy własności środków produkcji, wyróżnić można w zależności do sektora, w jakim występują (państwowy, spółdzielczy, prywatny) trzy podstawowe rodzaje załóg: 1. Załoga państwowego zakładu pracy jest współwłaścicielem środków produkcji i podmiotem uczestniczącym w zarządzaniu zakładem; w stosunku do socjalistycznego państwa jako pracodawcy, reprezentowanego przez dyrektora (kierownika) zakładu, występuje w charakterze pracobiorcy; załoga państwowego zakładu pracy jest na ogół liczniejsza od załóg zakładów spółdzielczych i prywatnych. 2. Załoga zakładu spółdzielczego jest właścicielem spółdzielni pracy, a funkcje nadzorcze i wykonawcze sprawuje przez udział w spółdzielczych organach; radzie spółdzielni i zarządzie spółdzielni. Członkowie spółdzielni występować mogą w podwójnej roli: właścicieli oraz pracobiorców, co stanowi prawną komplikację stosunków własności i stosunków pracy. Konsekwencją tego dualizmu ról było powołanie związku zawodowego pracowników spółdzielczości. 3. Załoga prywatnego zakładu pracy, nieliczna ze względów formalnoprawnych, jest pozbawiona praw własności i występuje tylko w roli pracobiorcy. W psychologicznym sensie z.z.p. stanowi zbiór indywidualnych pracowników, którzy mogą wykazywać się z jednej strony zróżnicowaniem osobowości, a z drugiej — pewną wspólną identyfikacją i integracją z zatrudniającym ich zakładem. Identyfikacja załogi z zakładem polega na psychicznym poczuciu zbieżności celów, podporządkowaniu indywidualnego zachowania pracowniczego zakładowym zadaniom, poczuciu dumy z przynależności do załogi. Integracja załogi oznacza proces tworzenia z załogi społecznej wspólnoty (przechodzenia od dobrowolnego, celowego zrzeszenia do wspólnoty, kolektywu) oraz stan skupienia załogi, który charakteryzuje się zwartą społeczną strukturą grup pierwotnych i wtórnych tworzących społeczność zakładową. Wyróżnia się integrację poziomą i pionową. Integracja pozioma oznacza zespolenie pracowników-człon- ków załogi na tym samym szczeblu struktury organizacyjnej zakładu, integracja pionowa natomiast polega na zespoleniu pracowników różnych szczebli organizacyjnej struktury, np. w zakładzie produkcyjnym — robotników, majstrów, kierowników.

Podobne

Tagi