Urlopy

wrz 22, 2017 przez

Urlopy, ustawowo zagwarantowana przerwa w wykonywaniu pracy, przysługująca pracownikowi w okolicznościach przewidzianych prawem. W okresie u. pracownik otrzymuje z reguły wynagrodzenie równe przeciętnemu wynagrodzeniu za pracę. Prawo do u. jest jedną z ważnych zdobyczy socjalnych pracowników, w ustroju socjalistycznym stanowi ono wyraz troski państwa o polepszenie warunków bytowych 1 zdrowotnych ludzi pracy. W ZSRR i w krajach demokracji ludowej prawo do u. jest zagwarantowane ustawowo. Ustawodawstwo Polski przewiduje następujące rodzaje urlopów: 1. wypoczynkowy — coroczny; 2. macierzyński; 3. okolicznościowy (w ważnych sytuacjach życiowych); 4. szkoleniowy (przygotowanie lub składanie egzaminów). Prawo do u. wypoczynkowego jest powszechne i jednolite; jego wymiar zależy od stażu pracy, do którego wlicza się okres nauki. Pracownicy zatrudnieni w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia mają prawo do u. dodatkowych. U. bezpłatnych udziela zakład pracy na zasadach określonych w układach zbiorowych pracy.

Podobne

Tagi