Towar

wrz 22, 2017 przez

Towar, produkt pracy ludzkiej przeznaczony na sprzedaż; z definicji tej wynika, że produkty pracy ludzkiej nie zawsze przyjmują formę t.; stają się nimi na pewnym etapie rozwoju społeczeństwa. Aby produkty pracy ludzkiej stały się t., musi istnieć społeczny podział pracy między producentami, a także muszą występować różne jednostki produkcyjne, dysponujące środkami produkcji i wytworzonymi przez siebie produktami; jedynie w tych warunkach więzi między producentami będą dokonywać się za pomocą wymiany t. przez nich wyprodukowanych. T. stanowi więc społeczną formę, jaką przyjmują wytwory pracy w omawianych warunkach. T. można rozpatrywać z punktu widzenia jego wartości użytkowej oraz wartości wymiennej. W warunkach produkcji towarowej (gospodarka towarowa), opartej na prywatnej własności środków produkcji, więź ekonomiczna między producentami, wynikająca ze społecznego podziału pracy, przejawia się w postaci wymiany produktów pracy poszczególnych producentów, tj. wymiany t., przyjmując tym samym postać stosunków między rzeczami (fetyszyzm towarowy).

Podobne

Tagi