Testy

wrz 22, 2017 przez

Testy, najczęściej definiuje się jako specjalnie opracowane zbiory zadań lub pytań, które umożliwiają pomiar właściwości psychicznych człowieka, jak: inteligencja, wiadomości, uzdolnienia, pamięć, uwaga, cechy osobowości, motywy, postawy, zainteresowania itd. Poprawnie skonstruowany t. psychologiczny powinien m. In. cechować się: t. obiektywnością, dążeniem do tego, aby wynik osiągnięty przez badanego mógł być wyrażony ilościowo i nie był śnieżny od subiektywnej oceny badającego; 2. czułością, tj. aby t. wykrywał drobne różnice w mierzonej właściwości, a tym samym pozwalał na dokładne różnicowanie ludzi ze względu na stopień (intensywność) posiadania tej właściwości; 3.rzetelnością, tj. aby błąd pomiaru był niewielki, a tym samym wynik osiągnięty przez badanego odzwierciedlał prawdziwą wartość badanej u niego właściwości; 4. trafnością, tj. aby wyniki osiągnięte przez badanego dodatnio korelowały z jego postępami w nauce, opinią u przełożonych, wydajnością pracy itp. Ponadto innymi ważnymi własnościami t. są: możliwość porównania wyników badanego z wynikami innych osób (znormalizowanie), zachowanie jednakowych warunków badań dzięki szczegółowym instrukcjom dla badającego i badanego (wystandaryzowanie). Klasyfikacja t. dokonywana jest na podstawie wybranych kryteriów, np. ze względu na sposób zadawania pytań możemy podzielić t. na grupowe i indywidualne, ze względu na rodzaj operacji (czynności), które wykonuje badany, dzielimy je na papierowe i czynnościowe (układanie klocków, obrazków, badania za pomocą aparatów, przyrządów). Inne kryterium — czas rozwiązywania t. — pozwala podzielić je na t. szybkości (badany w ściśle określonym czasie ma odpowiedzieć na tyle pytań, na ile potrafi i zdąży) oraz t. wydolności, w których czas rozwiązywania nie jest określony, a wynik zależy od trudności pytań. Zasadnicze jednak kryterium podziału polega na uwzględnianiu indywidualnych właściwości człowieka mierzonych przez t. Zgodnie z tym w psychologii dzieli się je na trzy zasadnicze rodzaje, w których istnieją bardziej szczegółowe grupy, a mianowicie na t.: inteligencji ogólnej, zdolności specjalnych oraz osobowości. Metoda pomiaru psychologicznego jest obecnie bardzo rozpowszechniona. Wyniki badań testowych wykorzystywano są m. In. do podejmowania decyzji o przyjęciu do szkoły, na studia, do pracy, w klinikach stanowią podstawę do formułowania diagnoz itp. Szczególnie ważną rolę odgrywają w polityce zatrudnienia, rozmieszczania i szkolenia pracowników, pozwalają bowiem na uniknięcie lub zmniejszenie strat społecznych 1 ekonomicznych. Ogólna ocena wartości metody t. w praktyce personalnej Jest niezwykle złożona. Oprócz bezsprzecznych zalet, polegających m.in. na stosunkowo szybkiej ocenie możliwości kandydata do pracy w spełnieniu wymagań stanowisku roboczego, ma ona także pewno niedoskonałości. Uwypuklają się one zwłaszcza, gdy czynności wstępne związane z adaptacją t. są niestarannie wykonywane lub gdy do prowadzenia badań przystępują ludzie nie mający odpowiedniego przygotowania psychologicznego. Badania testowe najlepiej spełniają swoją funkcję, jeśli są dostosowano do charakteru danego przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, że wyniki t. nic są środkiem długotrwałej prognozy powodzenia danego kandydata w pracy. Przyjmuje się zwykle, że prognoza ta dotyczyć może najwyżej 5-letniego okresu pracy.

Podobne

Tagi