Taktyka zarządzania

wrz 22, 2017 przez

Taktyka zarządzania, jeśli długofalowy program rozwoju organizacji, polegający na kolejnym realizowaniu celów etapowych, uznamy za strategię zarządzania, możemy mówić wówczas o t.z. jako o wyborze konkretnych sposobów realizacji kolejnych celów etapowych. Chodzi tu więc o dostosowanie środków, którymi się dysponuje, do zadań realizowanych w konkretnych warunkach, o koordynację działań zmierzających do osiągania kolejnych celów etapowych i wreszcie o dobór bodźców, za pomocą których pobudza się pracowników do działania. Strategia zarządzania realizowana przez daną organizację ustalana jest na szczeblu centralnym (naczelnego kierownictwa) za pomocą odpowiednich komórek sztabowych (sztab). Strategia wytycza zatem cele, które mogą być na niższych szczeblach realizowane dzięki różnego rodzaju posunięciom taktycznym. Wybór t.z. należy bowiem od kierowników niższego szczebla, którzy chcąc doprowadzić do osiągnięcia postawionych przed nimi celów muszą dostosowywać się do zmiennych z natury i trudnych do przewidzenia na najwyższym szczeblu warunków działania. Próby centralnego ustalania t.z. w dużych organizacjach są więc z góry skazane na niepowodzenie. Możliwe jest jedynie limitowanie środków oddanych do dyspozycji kierowników’ średniego i niższego szczebla; decyzje dotyczące sposobu użycia tych środków określają m. in. wybór taktyki. Cenną pomocą przy dokonywaniu takiego wyboru mogą okazać się rady i ekspertyzy komórek sztabowych usytuowanych na średnich i niższych szczeblach organizacji. Niekiedy w trakcie wyboru taktyki może okazać się, że realizacja celów strategicznych Jest niemożliwa przy danych środkach i w danym układzie warunków lub że działanie takie może spowodować nie przewidziane w założeniach strategicznych następstwa, szkodliwe dla organizacji. Konieczne jest wówczas skorygowanie obranej strategii zarządzania. Wymaga to funkcjonowania w pełni sprawnych zwrotnych sprzężeń informacyjnych między ośrodkami ustalającymi strategię i t.z.

Podobne

Tagi