Rozpiętość i zasięg kierownictwa

wrz 21, 2017 przez

Rozpiętość i zasięg kierownictwa rozpiętość kierowania jest pojęciem, które pozwoliło sformułować zasadę ograniczonej rozpiętości kierowania. Rozpiętość oznacza liczbę bezpośrednich podwładnych, których przełożony może inspirować do działania, wyznaczać im cele (zadania) i skutecznie nadzorować ich realizację. Ograniczenia rozpiętości kierowania wynikają m. in. z fizycznych i intelektualnych możliwości człowieka. Kierując się jedynie tym kryterium organizatorzy usiłowali wiele razy formułować liczbowo granicę rozpiętości. Formuły okazywały się jednak zawodne ze względu na zbyt daleko posunięte uproszczenie problemu. Na zmienność rozpiętości kierowania wpływa wiele czynników Do najważniejszych z nich zalicza się: 1. złożoność zagadnień, które przydziela się kierownikowi (zespołowi); 2. różnorodność problematyki przydzielonej zespołowi; 3. stopień zrutynizowania decyzji i metod działania; 4. sposób przetwarzania informacji; 5. rodzaj komunikacji między członkami zespołu; 6. kwalifikacje członków zespołu; 7. kwalifikacje zawodowe kierownika; 8. zdolność do podejmowania decyzji i ponoszenia ryzyka; 9. rodzaj koniecznej kontroli (zarządzania, inżynierskiej, administracyjnej) każdej czynności. Niektóre z wymienionych czynników wpływają na zmniejszenie, inne zaś zwiększają rozpiętość kierowania. Właściwy wybór liczby podwładnych zależy zatem od konkretnych, indywidualnych sytuacji organizacyjnych. Zasięg kierowania jest pojęciem oznaczającym liczbę wszystkich podwładnych, a więc zarówno bezpośrednich, jak i kierowanych pośrednio.

Podobne

Tagi