Regulamin pracy

wrz 21, 2017 przez

Regulamin pracy, porozumienie normatywne określające prawa i obowiązki pracowników oraz kierownictwa danego zakładu w związku z procesem pracy; ustala m. in.: 1. rozkład czasu pracy zakładu, jego oddziałów i poszczególnych pracowników; 2. zasady organizacji funkcjonowania zakładu, tryb informowania załogi o przysługujących uprawnieniach oraz tryb kontaktowania się z dyrekcją, radą robotniczą i zakładową; 3. zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy; 4. sankcje w stosunku do winnych przekroczeń. R.p. ustala dyrektor zakładu wspólnie z samorządem robotniczym, po uprzednim przedyskutowaniu projektu z załogą. Ocena zgodności r.p. z przepisami prawa oraz zatwierdzanie go należy do zarządu okręgowego właściwego związku zawodowego. Postanowienia r.p. wchodzą w zakres treści umowy o pracę, jako ustalone z góry i wiążą obie strony stosunku pracy.

Podobne

Tagi