Pobudzanie

wrz 21, 2017 przez

Pobudzanie, jest funkcją zarządzania, jego podmiotem jest personel zarządzający, który pobudza, a przedmiotem personel wykonawczy, który jest pobudzany. Celem p. jest skłonienie podwładnych do zachowywania się (działania) zgodnego z intencjami zarządzających. Funkcja p. realizowana jest za pomocą bodźców stosowanych przez zarządzających. Bodźce mogą być pozytywne i negatywne w postaci nagród lub kar. Nagrodą Jest dla człowieka to wszystko, co w Jego własnym odczuciu umożliwia mu zaspokojenie odczuwanych potrzeb i realizację celów przez niego postawionych, karą zaś to, co traktuje za przeszkodę w zaspokojeniu potrzep i dążeniu do celów. Efektywne p. wymaga, aby zachowania podwładnych zgodne z Intencjami przełożonych związane były z nagrodami, a zachowania sprzeczne — z karami. Niezbędne jest także świadome dozowanie intensywności bodźców. Zbyt mało atrakcyjne nagrody i niezbyt dotkliwe kary nie spełniają swojego zadania. Niekorzystne Jest także stosowanie zbyt atrakcyjnych nagród, które Jednostka pragnie uzyskać „za wszelką cenę”, i zbyt dotkliwych kar, które sprawiają, że obawa przed nimi paraliżuje niemal całkowicie aktywność i inicjatywę pracowników. Kary i nagrody pozostają względem siebie w stosunku swoistego wpływu: uniknięcie kary Jest nagrodą tym większą, im dotkliwsza bywa kara, a nie uzyskanie nagrody karą tym dotkliwszą, im bardziej atrakcyjna Jest nagroda. Odczucie określonych rzeczy i stanów rzeczy Jako nagród 1 kar Jest uwarunkowane subiektywnie, zależy od typu, hierarchii i natężenia potrzeb odczuwanych przez poszczególne osoby oraz od celów życiowych, które ludzie stawiają sobie w związku z pracą, czyli — innymi słowy — od rodzaju nagród, które pragną uzyskać dzięki pracy 1 kar, których chcą w ten sposób uniknąć. Warunkiem efektywnego p. Jest zatem znajomość potrzeb i celów pracowników. Przykładem nadmiernie uproszczonego podejścia do motywacji działań pracowników może być posługiwanie się modelem homo oeconomicus, opartym na założeniu, że człowiek poszukuje w pracy Jedynie korzyści materialnych, a wydajność pracy Jest funkcją intensywności stosowanych bodźców materialnego zainteresowania. P. oparte na modelu homo oeconomicus pomija takie potrzeby ludzkie, Jak bezpieczeństwo, przynależność do kolektywu współpracowników, wyróżnianie się, twórczość, realizacja celów ogólnospołecznych itp. Wybór określonych metod p. stanowi Jeden z podstawowych czynników wyznaczających styl zarządzania.

Podobne

Tagi