Ochrona pracy

wrz 21, 2017 przez

Ochrona pracy, w literaturze o.p. nie została — jak dotychczas — zdefiniowana w sposób jednoznaczny. Autorzy prac na ten temat, mimo że różnią się w ujmowaniu tego zagadnienia, wyrażają jednak podobny pogląd, a mianowicie: jeśli o.p. ma na celu ochronę prawną człowieka pracy, rozumieć przez nią należy całokształt różnorodnych środków i przepisów służących do zapewnienia załogom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Treść norm prawnych wchodzących w skład prawa pracy dotyczy różnych dziedzin techniki, organizacji, higieny i ekonomiki pracy, przepisy ustawy z 30 III 1965 o bezpieczeństwie i higienie pracy oparte na zasadzie powszechności prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy obejmują wszystkie zakłady pracy oraz pracowników zarówno macierzystego zakładu pracy, jak i innych wykonujących na terenie danego zakładu różne prace. Objęci są nią również studenci wyższych uczelni i uczniowie szkół zawodowych odbywający praktykę. Do zapewnienia bhp obowiązane są także szkoły, organy państwowe, kierujące pracą wykonywaną przez obywateli ochotniczo lub obowiązkowo, oraz jednostki organizujące pracę w czynie społecznym. W tym stanie rzeczy pojęcie o.p. można by sformułować najogólniej — jako „ogół środków prawnych, technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, służących eliminowaniu zagrożeń zawodowych powodujących wypadki przy pracy, choroby zawodowe i inne schorzenia związane z warunkami środowiska pracy i mających na celu ochronę prawną człowieka pracy (np. czas pracy, zwłaszcza skrócony, urlopy, w tym przede wszystkim dodatkowe, szczególna ochrona pracy kobiet i pracowników młodocianych) oraz zapewniających człowiekowi pracy optymalne warunki pracy z punktu widzenia wymagań fizjologii i psychologii pracy”. Podstawowymi środkami do zagwarantowania stałego rozwoju poszczególnych dziedzin o.p. są: 1. stworzenie podstaw ekonomicznych w formie nakładów finansowych i materiałowych oraz zapewnienie pełnej realizacji planów poprawy warunków pracy i eliminowania zagrożeń zawodowych w zakładach pracy; 2. stałe rozbudowywanie ustawodawstwa chroniącego pracę, a zwłaszcza ustawodawstwa dotyczącego bhp na podstawie wyników badań ergonomicznych; 3. wykorzystywanie zdobyczy naukowych oraz postępu technicznego dla potrzeb o.p.; 4. stałe doskonalenie aparatu wykonawczego i stworzenie mu dalszych podstaw do realizacji zadań mających na celu skuteczne polepszanie warunków pracy; 5. dalsze rozszerzanie i doskonalenie aparatu kontroli oraz zapewnienie warunków do pełnego sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem zasad i przepisów o.p.; 6. produkcja sprzętu ochronnego i odzieży ochronnej; 7. przestrzeganie wymagań bhp (ergonomicznych) przy projektowaniu zakładów pracy, a także maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi pracy; 8. przestrzeganie warunków dopuszczania do pracy pracowników znających zasady 1 przepisy bhp oraz mających potrzebne do danej pracy umiejętności zawodowe; 9. zatrudnianie pracowników na danym stanowisku na podstawie wyników badań lekarskich.

Podobne

Tagi