Normy pracy

wrz 21, 2017 przez

Normy pracy, normy określające ilość czasu niezbędnie potrzebnego do wykonania jednostki wyrobu w określonych warunkach organizacyjno-technicznych; ulegają zmianie wraz ze zmianą tych warunków. N.p. mogą być ustalone jako normy czasu lub normy ilości (wyrobu); pierwsze wyrażają stosunek czasu do jednostki wyrobu (14,3 min. na wykonanie gwintu w 100 szt. śrub), drugie — stosunek jednostki wyrobu do czasu (100 szt. śrub na 14,3 min.). N.p. są niezbędne przede wszystkim do prawidłowego planowania, projektowania najbardziej ekonomicznych metod organizacji i technologii produkcji oraz prawidłowego obliczania zarobków. Ustalanie n.p. odbywa się dwiema metodami: sumaryczną i analityczną. Metoda sumaryczna polega na ustalaniu norm dla całej pracy (operacji), np. dla operacji tokarskiej, bez dzielenia jej na elementy składowe; może opierać się na danych statystycznych lub szacunkowych. W przypadku ustalania n.p. na podstawie danych statystycznych korzysta się z danych o faktycznym zużyciu czasu na daną pracę w przeszłości, natomiast określając n.p. szacunkowo porównuje się operację podlegającą normowaniu z operacją taką samą lub analogiczną. Ustalona na podstawie danych statystycznych n.p. nosi nazwę normy statystycznej, na podstawie szacunku — szacunkowej; obie te normy nie są w pełni przydatne do prawidłowego planowania, ponieważ nie opierają się na dokładnej analizie pracy; są tylko potwierdzeniem istniejącego stanu, który często kryje w sobie liczne przestoje oraz niewłaściwe wykorzystanie czasu pracy ludzi i maszyn. Normy szacunkowe mogą być stosowane tylko wyjątkowo, gdy praca jest jednorazowa i dokładne jej badanie nie jest uzasadnione ekonomicznie. Ustalanie prawidłowych norm umożliwia metoda analityczna; polega ona na dokładnym sprawdzeniu zdolności produkcyjnej miejsca pracy, szczegółowej analizie procesu technologicznego i zaprojektowaniu najkorzystniejszego w danych warunkach organizacyjno-technicznych podziału operacji, kolejności oraz sposobu i czasu wykonania. Norma opracowana tą metodą nazywa się techniczną lub – normą technicznie uzasadnioną.

Podobne

Tagi