Norma pracy statystyczna

wrz 21, 2017 przez

Norma pracy statystyczna, jest to norma pracy ustalona na podstawie danych statystycznych (ewidencyjnych) wyników pracy przy robotach analogicznych lub bardzo podobnych, wykonywanych w okresach poprzednich. Normy określone metodą statystyczną są ustalane na podstawie praktycznych wyników wykonywanej pracy, objętej normowaniem. Podstawowym materiałem do normowania wg tej metody są dane z zapisów statystycznych, prowadzone na podstawie zakończonych kart pracy lub innych dokumentów równorzędnych. Miarodajność tych danych zależy od ścisłości zapisów, dotyczących rzeczywistego czasu i ilości wykonywanych robót, podawanych na kartach pracy. Zapisy te nie są jednak w praktyce przemysłowej zbyt skrupulatnie prowadzone. Ewentualne nieprawidłowości zapisów, dokonanych w okresach poprzednich, obarczają tę metodę błędami, których nie można stwierdzić w okresie, w którym wykorzystuje się dane do wyznaczania norm nowych robót. Określanie norm wg wyników prac wykonywanych dawniej ustala te normy dla dawnych warunków wykonywania robót, które mogą być nieaktualne dla okresów przyszłych. Dokonanie pewnych usprawnień w technologii i w obsłudze stanowisk nie jest uwzględniane w normach. Normy te nie uwzględniają więc postępu w technice i organizacji pracy. Jest to o tyle ważne, iż czas podawany na kartach pracy jako czas rzeczywistego wykonywania pracy (tzw. czas rejestrowany, liczony od momentu zapisu o rozpoczęciu pracy do momentu zapisu o zakończeniu pracy) zawiera w sobie również wszelkie straty czasu dyspozycyjnego, jakie występowały w okresie wykonywania pracy. Ten czas strat, istniejący praktycznie a nie wykazywany w rejestracji, stanowi niezmienną rezerwę nie wykorzystanych możliwości produkcyjnych, którą metoda ta sankcjonuje. Rezerwa ta występuje przy ponownym wykonywaniu prac. Doskonalenie norm statystycznych polega na gromadzeniu danych statystycznych o wskaźnikach strat czasu roboczego. Straty te występują w jednostkach produkcyjnych lub w grupie stanowisk i dotyczą okresu wykonywania pracy. Skorygowana norma statystyczna powinna być wyznaczona z uwzględnieniem wykorzystania czasu strat na pracę wykonawczą.

Podobne

Tagi