Kosztorys

wrz 20, 2017 przez

Kosztorys, dokument określający ilość i wartość sprzedaży robót budowlano- montażowych, sporządzany na podstawie projektu technicznego; zestawiany jest na podstawie: 1. ilości robót budowlano-montażowych, wynikających z rysunków technicznych lub innych opracowań projektowych (tzw. przedmiar robót); 2. norm zużycia materiałów, robocizny i sprzętu, ustalonych dla poszczególnych rodzajów robót budowlano-montażowych; 3. cen jednostkowych materiałów, stawek płac, cen pracy sprzętu. W k. uwzględnia się także narzuty na normatywne koszty bezpośrednie, obejmujące koszty ogólne i zysk przedsiębiorstwa budowlanego. K. umowny — podstawa zawarcia umowy o wykonanie robót z przedsiębiorstwem budowlano-montażowym; sporządza się na podstawie ilości robót wynikających z przedmiarów; k. rozliczeniowy (wykonawczy) — podstawa rozliczeń ze zleceniodawcą za wykonane już roboty; ilości robót wynikające z przedmiarów aktualizowane są zgodnie z faktycznie wykonanymi; k. dodatkowy — obejmuje roboty zlecone dodatkowo do wykonania, a nie ujęte w k. umownym; k. produkcyjny — spełnia rolę planu kosztów dla określonego obiektu lub budowy, zawiera koszty (a nie wartość sprzedaży) objętych nim robót budowlano-montażowych; zamiast urzędowych norm i stawek mają tu zastosowanie: normy uwzględniające konkretne warunki pracy danego przedsiębiorstwa, a niekiedy określonej budowy; rzeczywiste stawki płac, ceny materiałów, usług dotyczących sprzętu, transportowych itp.; narzut kosztów ogólnych, wynikający z planu przedsiębiorstwa; k. ślepy — zawiera tylko opis robót i ich ilości, bez podania cen i wartości; stosowany jest przy przetargach do wypełnienia przez poszczególnych oferentów.

Podobne

Tagi