Kierowanie

wrz 20, 2017 przez

Kierowanie, proces oddziaływania na przedmiot sterowania, który prowadzi do osiągnięcia przez obiekt sterowany stanu pożądanego przez układ sterujący ze względu na cel przez niego ustalony, nazywa się sterowaniem; takie zaś określenie procesu sterowania oznacza w dziedzinie organizacji proces k. K. w szerszym sensie nazywa się takie działania, które zmierzają do wymuszenia funkcjonowania organizacji (przedmiotów) zgodnie z celem ustalanym przez kierującego. Przez k. w węższym sensie rozumie się natomiast k. ludźmi. Oznacza ono wywieranie przez kierującego wpływu na działania ludzi przebywających w organizacji i na ich postawy. Celem takiego działania jest także zamiar osiągnięcia efektu ustalonego przez kierującego. Niekiedy k. utożsamia się z zarządzaniem. Próby zróżnicowania treści obu pojęć są prawdopodobnie skazane na niepowodzenie, jeśli zamierza się dokonać podziału wg rodzajów czynności, rozróżniając czynności koncepcyjne i wykonawcze. K. jest jednak zbiorem działań (mniej lub bardziej formalnych), podczas gdy przez zarządzanie należy ponadto rozumieć pewien system (zbiór) reguł, metod i funkcji umożliwiających efektywne i racjonalne osiąganie celów gospodarczych.

Podobne

Tagi