Czyny społeczne

wrz 20, 2017 przez

Czyny społeczne, prace wykonywane dobrowolnie przez ludność i z jej inicjatywy; dotyczą zwłaszcza robót w zakresie: 1. dróg publicznych (czyny drogowe); 2. melioracji (czyny melioracyjne); 3. remontów budynków mieszkalnych, porządkowania ulic, placów, parków, zadrzewienia w miastach i osiedlach; 4. urządzeń socjalnych i kulturalnych, zwłaszcza szkół, żłobków, ośrodków zdrowia, świetlic i trwałych urządzeń budownictwa sportowego. Prezydia rad narodowych pomagają ludności w organizowaniu i wykonywaniu cz.s., popularyzują wyniki oraz współdziałają w uzyskaniu potrzebnego zaopatrzenia materiałowego, technicznego i pomocy finansowej. Państwo popiera cz.s., głównie przez pokrycie kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zakup materiałów i sprzętu, zapewnienie nadzoru technicznego oraz pokrycie kosztów wykwalifikowanej robocizny. Rozmiary pomocy państwa uzależnione są od rodzaju robót i wkładu ludności. Wartość robót wykonanych w cz.s. wyniosła w latach 1960—70 ponad 54 mld zł, w tym bezpośredni wkład ludności ponad 35 mld zł. W 1971 odpowiednio — 7,5 mld zł i 4,8 mld zł. W części województw cz.s. osiągają 30°/o niektórych wielkości państwowego planu inwestycyjnego, przede wszystkim w budowie dróg i ogólnopaństwowej akcji budowy szkół.

Podobne

Tagi