Adaptacja do pracy

wrz 21, 2017 przez

Adaptacja do pracy (= przystosowanie do pracy), stosunek adekwatności zachowań i postaw jednostki lub grupy do wymagań i sytuacji pracy. Ze względu na to, iż oba człony tego stosunku są zmienne, zmiany w obrębie Jednego z nich wpływają na przekształcenia w drugim. Jest to więc stosunek dynamiczny, stąd mówi się o procesie adaptacji; Jeśli analizuje się ten stosunek w określonym momencie, rozpatruje się stan adaptacji. Można rozróżnić dwa rodzaje stanów adaptacji; 1. gdy cykl przemian adaptacyjnych stanowiących reakcję na określony nowy element pojawiający się w drugim członie stosunku Jest zakończony, tj. gdy w wyniku przemian została z tego punktu widzenia osiągnięta względna przejściowa równowaga, harmonia obu stron; 2. gdy przemiany adaptacyjne są jeszcze w toku i stan równowagi nie został osiągnięty. W rozróżnieniu tym abstrahujemy od całokształtu a.d.p. i zajmujemy się tylko pewnym jej aspektem. Jeśli analizujemy całokształt a.d.p. jednostki lub grupy w określonym momencie to można stwierdzić, że w jakimś zakresie występuje już równowaga, a w innym natomiast jeszcze nie została wykształcona. A.d.p. człowieka zachodzi we wszystkich fazach Jego życia: i. w okresie dzieciństwa 1 młodości, w którym zdobywane są umiejętności motoryczne 1 Intelektualne, wiedza ogólna 1 zawodowa oraz wpajane są wartości ważne i przydatne do pracy; 2. w okresie dorosłości, w którym zdobyte poprzednio przygotowanie Jest stosowane w praktyce i nadal rozwijane, m. in. w pracy zawodowej; 3. w okresie emerytalnym. W literaturze uwaga skoncentrowana jest przeważnie na pracowniku, i to najczęściej nowym, adaptującym się do pracy zawodowej w zakładzie pracy, a pomija się zagadnienia dotyczące całej sfery pracy niezarobkowej. Dla okresu dzieciństwa i młodości spotyka się często opracowania odnoszące się do wyboru zawodu, efektywności kształcenia zawodowego itp. jako warunku efektywnej adaptacji, ale głównym przedmiotem zainteresowań pozostaje okres aktywności zawodowej. Ostatnio w Polsce dużą popularnością cieszą się problemy adaptacji do pierwszej pracy, stanowiącej tylko wycinek procesów adaptacyjnych zachodzących w ciągu całego życia człowieka. W a.d.p. jednostki lub grupy możemy wyróżnić następujące płaszczyzny: adaptację do wykonywanych czynności, do fizycznego środowiska pracy oraz do środowiska społecznego (tj. układu stosunków formalnych i nieformalnych). Płaszczyzny te są ze sobą powiązane i adaptacja do każdej z nich wywiera wpływ na pozostałe. Na stan a.d.p. zarobkowej wpływa też całokształt sytuacji życiowej pracownika poza pracą, jego sytuacja rodzinna, mieszkaniowa, nawyki kulturalne, stopień zaangażowania, kierunki aktywności społecznej itd.

Podobne

Tagi